Gepubliceerd op 20 januari 2014

Financieel overzicht Max Euwe Centrum 2017

Na in 2016 een fors verlies van €9.731 geleden te hebben is 2017 afgerond met een bescheiden verlies van €1.528. Sinds het vervallen van de waarderingssubsidie van de gemeente Amsterdam in 2016 (€29.270 in 2015) is dit het tweede achtereenvolgende jaar met een negatief saldo. Dit saldo lijkt zich in de positieve richting te ontwikkelen, de bescheiden omvang vertekent echter de werkelijke situatie. Er was een reeks van diverse meevallers: Een teruggave van servicekosten (circa €2100, dit valt onder overige baten) en verkoop van boeken en andere waardevolle items (circa €11.500 terwijl €4.000 begroot was). Tevens zijn de management kosten €3.000 lager dan ingeschat.

De inkomsten via donaties blijven hoog hoewel ze €1.000 lager zijn dan vorig jaar. We merken dat de donateurs met ons meeleven, met name in december hebben velen een (vaak aanzienlijke) donatie voldaan. Het is goed te zien dat menig donateur het MEC een warm hart toedraagt. De bijdragen van de donateurs blijven zeer belangrijk, mede gezien dat de meegevallen opbrengsten in 2017 als incidenteel kunnen worden bestempeld.

De bijdrage van de KNSB is licht gestegen na een dalende trend tot enkele jaren geleden. Met een bijdrage van 50 eurocent per lid draagt ieder lid een steentje bij aan het MEC waarvoor onze grote dank!

Het bedrag dat de actie Vrienden van Euwe opbrengt is licht gestegen van €11.540 in 2016 naar €11.670 in 2017. We zien dat een deel van de Vrienden wiens contract is verlopen een nieuwe overeenkomst inzetten, soms voor een ander bedrag dan voorheen. Al met al is de Vriendenactie een cruciaal onderdeel van het verdienmodel van het MEC. Al vanaf €120 per jaar kunnen mensen Vriend worden en fiscaal vriendelijk hun bijdrage aftrekken.

House Check is subsponsor voor een bedrag van €7.800 in 2017 en blijft aan in 2018. De boekenschenkingen blijven komen alsmede andere vormen van schenkingen, variërend van schilderijen met een schaakthema tot postkaarten met handtekeningen van vroegere schaak-coryfeeën. We zijn bijzonder dankbaar voor de aanzienlijke opbrengst die dit op de boekenmarkt heeft gebracht. De opbrengst valt onder schenkingen.

Er is een zeer bescheiden positief resultaat op activiteiten, dit valt onder overige baten. Op het Pleinfestival werd een aardige resultaat geboekt dankzij het optreden van de Chessqueens die zich belangeloos hebben ingezet. Dit is een bijzonder compliment waard! Voorts heeft de Pleinvereniging €2.500 bijgedragen. We zijn nog steeds op zoek naar extra sponsoring voor deze activiteit die als doel heeft om het publiek in contact te brengen met de schaaksport. Het is goed te zien dat de Pleinvereniging al vele jaren samen met het MEC het Pleinfestival, het jaarlijks hoogtepunt in de activiteiten, mogelijk maakt.

Er zijn meerdere acties opgezet die tot extra inkomsten leiden. De Vriendenloterij heeft met een beperkt aantal deelnemers ruim €800 opgeleverd, een stijging van ruim €100 t.o.v. 2017. De vrijwilligers vragen regelmatig aan bezoekers of ze een gift in de donatiebox willen stoppen die eind 2015 is neer gezet, dit resulteerde in €1.094 aan inkomsten tegen €950 in 2016, een mooie stijging. De Euwepas heeft helaas niet het gewenste effect gehad. De verkoop bleek een bottleneck en de voordelen verbonden aan de pas waren met name interessant voor mensen uit de regio Amsterdam. Vandaar dat we met de Euwepas zijn gestopt. Sponsorkliks heeft €270 opgebracht, de opbrengst is stijgende, maar er is meer potentieel. Met Sponsorkliks kan via de MEC website worden ingelogd op webwinkels van Booking.com, KLM, Coolblue, Bol.com etc. Een percentage van de aankoop, 1 tot 10%, gaat naar het MEC.

Tot slot een dank aan de vrijwilligers die zich vaak al jaren lang onbezoldigd inzetten voor het MEC. Zij maken de activiteiten van het MEC mogelijk!

De financiering van het MEC is voor 2018 gedekt door vrij beschikbare reserves van circa €48.000. Het bestuur blijft hard werken aan de uitbouw van de verdienmodellen alsmede het verwerven van sponsoring.

Het MEC is nog steeds niet financieel boven water. Uw hulp is als altijd van harte welkom alsmede goede ideeën te verhoging van de inkomsten! Als u suggesties heeft neem gerust contact op met Eddy Sibbing of mail naar euwemec@xs4all.nl

Albert Riemens, Penningmeester

 

Staat van baten en lasten over 2017

Exploitatie
Exploitatie
2017 2016
EUR EUR
Baten
Donateursbijdragen en giften 23.246 24.835
Donatiebox 1.094

950

Vrienden van Euwe 11.670 11.540
Koninklijke Nederlandse Schaakbond (Euweheffing) 10.525 10.370
Sponsorbijdragen 7.800 7.800
Financiële baten 43  187
Legaten en schenkingen 11.521 4.020
Euwepas 45 255
Overige baten 3.995 2.052
Som der baten 69.939 62.009
Lasten
Personeelskosten 19.025 19.775
Huur gebouw 27.472 27.411
Service- en Huisvestingskosten 14.520 15.452
Overige lasten 10.450 9.102
Som der lasten 71.467 71.740
Saldo – 1.528 – 9.731

 

Steun ons
hier staat een overzicht van mogelijkheden om het MEC te ondersteunen.