Gepubliceerd op 20 januari 2014

Financieel overzicht Max Euwe Centrum 2016

Het lag reeds een lange tijd in de lijn der verwachting: Het Max Euwe-Centrum heeft in 2016 een verlies geleden van €9.731. 2015 was het laatste jaar waarin nog subsidie werd verstrekt door de gemeente Amsterdam. De subsidie van €29.270 dekte circa een derde van de begroting. Door een combinatie van kostenbesparingen die reeds enkele jaren zijn ingezet en de opstart van alternatieve verdienmodellen is het verlies relatief beperkt gebleven.

De inkomsten via donaties zijn voor het tweede jaar duidelijk hoger dan voorheen. Vermoedelijk is de financiële situatie van het MEC mede debet aan deze ontwikkeling. Het is goed te zien dat menig donateur het MEC een warm hart toedraagt. De bijdrage van de KNSB is redelijk constant gebleven na een dalende trend tot enkele jaren geleden. Met een bijdrage van 50 eurocent per lid draagt ieder lid een steentje bij aan het MEC waarvoor onze dank!
Het bedrag dat de actie Vrienden van Euwe opbrengt is licht gedaald van €11.940 in 2015 naar €11.540 in 2016. Een deel van de in 2011 ingezette 5-jarige overeenkomsten is in 2015 verlopen. Meerdere Vrienden zijn een nieuwe overeenkomst opgestart of hebben een donatie gegeven. De band met het MEC blijft daarmee sterk. House Check is subsponsor voor een bedrag van €7.800 in 2016 en blijft aan in 2017. De boekenschenkingen blijven komen alleen minder dan in 2015. We zijn zeer dankbaar voor de aanzienlijke opbrengst die dit op de boekenmarkt heeft gebracht. Deze opbrengst valt onder schenkingen. Naast de bijdrage van de Pleinvereniging was er geen extra sponsoring voor het Pleinfestival. Het is fijn dat de Pleinvereniging al vele jaren samen met het MEC het Pleinfestival, een jaarlijks hoogtepunt in de activiteiten, mogelijk maakt.

Er zijn meerdere acties opgezet die tot extra inkomsten leiden. De Vriendenloterij heeft met een beperkt aantal deelnemers circa €700 opgeleverd. De vrijwilligers vragen regelmatig aan bezoekers of ze een gift in de giftenbox willen stoppen die eind 2015 is neer gezet, dit resulteerde in €950 aan inkomsten. De Euwepas en Sponsorkliks leiden tot bescheiden opbrengsten maar hebben meer potentieel. Met deze bij het MEC verkrijgbare pas kunnen schakers en toeristen tegen korting gebruik maken van diensten en restauratieve voorzieningen die verbonden zijn aan de schaakwereld of het Max Euwe-plein, Via de MEC website kan via het Sponsorkliks logo worden ingelogd op webwinkels van Booking.com, KLM, Coolblue, Bol.com etc. Een percentage van de aankoop, 1 tot 10%, gaat naar het MEC zonder dat het u 1 cent extra kost!
Tot slot een dank aan de vrijwilligers die zich vaak al jaren lang onbezoldigd inzetten voor het MEC. Zonder hen zijn de activiteiten van het MEC niet mogelijk.

De financiering van het Max Euwe-Centrum is voor 2017 gedekt door vrij beschikbare reserves van meer dan €50.000. Na het vervallen van de subsidie is er nog steeds een gat in de begroting van circa €10.000. Het bestuur blijft hard werken aan de uitbouw van de verdienmodellen. Naar verwachting wordt in 2017 eveneens een verlies gerealiseerd van circa 10.000 euro. Vooralsnog is het Max Euwe-Centrum niet in veilige vaarwateren. Uw hulp is als altijd van harte welkom alsmede goede ideeēn te verhoging van de inkomsten! Als u suggesties heeft neem gerust contact op met Eddy Sibbing of mail naar euwemec@xs4all.nl.

Albert Riemens, Penningmeester

 

Staat van baten en lasten over 2016

Exploitatie
Exploitatie
2016 2015
EUR EUR
Baten
Donateursbijdragen en giften 24.835 24.775
Giftenbox 950 526
Vrienden van Euwe 11.540 11.940
Koninklijke Nederlandse Schaakbond (Euweheffing) 10.370 10.318
Subsidiebaten 0 29.250
Sponsorbijdragen 7.800 11.150
Financiële baten 187 287
Legaten en schenkingen 4.020 5.682
Euwepas 255 0
Overige baten 2.052 9.574
Som der baten 62.009 103.502
Lasten
Personeelskosten 19.775 21.065
Huur gebouw 27.411 27.183
Service- en Huisvestingskosten 15.452 16.798
Overige lasten 9.102 11.179
Som der lasten 71.740 76.225
Saldo -9.731 27.277