Gepubliceerd op 20 januari 2014

Financieel overzicht Max Euwe Centrum 2015

Het Max Euwe Centrum (MEC) heeft in 2015 een positief saldo van €27.277 gerealiseerd. Het resultaat is te danken aan meevallende baten en kostenbesparende maatregelen. De donaties zijn duidelijk gestegen in vergelijking met de afgelopen jaren, waarvoor veel dank! Met name in december 2015 zijn veel en gulle donaties ontvangen. In die maand werd ter gelegenheid van het feit dat Euwe 80 jaar eerder wereldkampioen werd aan alle KNSB-leden de Nieuwsbrief verstuurd. Daarin werd benadrukt dat het MEC na meer dan 20 jaar haar subsidie van de Gemeente Amsterdam (€ 29.250 in 2015) in 2016 gaat verliezen. In deze periode hebben we ook diverse nieuwe Vrienden van Euwe mogen verwelkomen. Het resultaat is ook voor een groot deel te danken aan meevallende servicekosten (kosten van energie, afvalverwerking, onderhoud en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes, etc.). Over de jaren 2011-2014 werd een bedrag van €8.898 geretourneerd door de verhuurder.

De bijdragen van de Vrienden van Euwe is iets gestegen, van €11.200 in 2014 naar €11.940 in 2015. In 2015 verlopen meerdere 5-jarige overeenkomsten. In het voorjaar zullen deze Vrienden worden benaderd om hun Vriendschap te verlengen. Indien u interesse heeft in een Vriendschap neem gerust contact op met Eddy Sibbing (euwemec@xs4all.nl). U kunt al Vriend van Euwe worden vanaf €120 per jaar. Juist in deze tijd zijn de Vrienden van groot belang voor de continuïteit van het MEC. Op onze website kunt u meer informatie vinden omtrent fiscaal handig schenken.

House Check is subsponsor voor een bedrag van €6.600 in 2015 en blijft aan in 2016. Klos Morel Vos en Reeskamp en de ondernemersvereniging van het Max Euweplein hebben beide €2500 gedoneerd ten behoeve van ons Pleinfestival in 2015. Van Kampert en Helm Beheer BV ontvingen we een gift van €2.500. Wij danken deze bedrijven van harte voor hun bijdrage! De schenkingen van boeken waren minder dan in 2014. De opbrengsten van de boekenverkoop alsmede een bescheiden winst op activiteiten valt onder overige baten.

Naar lasten is zeer kritisch gekeken, mede om het MEC financieel toekomstbestendig te maken. Er worden per jaar twee in plaats van drie papieren nieuwbrieven uitgebracht alsmede twee digitale nieuwsbrieven. Tot slot een dank aan de vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten voor het MEC. Zonder hen zijn de activiteiten van het MEC niet mogelijk.

De financiering van het Max Euwe Centrum is voor 2016 gedekt door de reserves van meer dan €60.000. Met het vervallen van de subsidie (€29.250 in 2015) valt echter een gat in de begroting. Door rationalisering in kosten kan het tekort in 2016 beperkt worden tot circa €15.000. Deze besparingen zijn structureel. Dit betekent dat het MEC met de huidige reserves drie jaar kan werken aan het verhogen van de inkomsten. Het bestuur werkt hard aan nieuwe verdienmodellen, er is een marketing-/sponsorcommissie opgericht om dit te bewerkstelligen. Qua maatregelen is reeds het volgende in gang gezet: De bezoekers van het MEC worden op vriendelijke wijze gevraagd een donatie te geven. In mei 2016 wordt de Euwepas geïntroduceerd. Door aanschaf van deze pas ondersteunt men het MEC en de kopers kunnen korting krijgen bij diverse bedrijven. Zie het kopje “Euwepas” op onze website voor de deelnemende bedrijven en de aangeboden kortingen. Voorts kan het MEC werken aan haar zichtbaarheid bij de Nederlandse schaakgemeenschap waardoor een verhoging van donaties en giften gerealiseerd zou kunnen worden. De combinatie van verschillende maatregelen dient over twee jaar het tekort van €15.000 te compenseren.

Albert Riemens, penningmeester MEC

 

Staat van baten en lasten over 2015

 

Begroting 2015

Exploitatie 2015

 

in euro’s

in euro’s

Baten

 

 

Donateursbijdragen en giften

18.000

25.301

Vrienden van Euwe

11.450

11.940

Koninklijke Nederlandse Schaakbond (Euwe-heffing)

10.087

10.318

Subsidiebaten

31.679

29.250

Sponsorbijdragen

9.000

11.150

Financiële baten

284

287

Legaten en schenkingen

0

0

Overige baten

4.000

15.256

 

 

 

Som der baten

84.500

103.502

Lasten

 

 

Personeelskosten

22.000

21.065

Afschrijvingen

500

0

Huisvestingskosten

44.000

43.981

Overige lasten

18.000

11.179

 

 

 

Som der lasten

84.500

76.225

 

 

 

Saldo

0

27.277