Gepubliceerd op 20 januari 2014

Financieel overzicht Max Euwe Centrum 2014

Het Max Euwe Centrum (MEC) heeft in financieel opzicht 2014 mooi afgesloten met een positief resultaat van €10.496. Daar het MEC in 2013 tevens een positief resultaat heeft gerealiseerd kunnen we gerust zeggen dat het MEC voor 2015 financieel solide is. Dit was ook nodig na de financieel mindere jaren 2011 en 2012. Begin 2014 had het MEC €48.308 aan liquide middelen. Hiervan is €11.562 gereserveerd voor het 80-jarig jubileum van het wereldkampioenschap van Euwe dat eind 2015 plaats vindt. Het bezoek van voormalig wereldkampioen Anand tijdens het 75-jarig jubileum van het WK van Euwe in 2010 ligt nog vers in het geheugen. Gary Kasparov is al meerdere keren in het MEC geweest en afgelopen jaar was een andere schaakcoryfee, Rex Sinquefield, te gast in het MEC als 75.000ste bezoeker. Wie zegt dat toeval bestaat? We hopen van harte ooit Magnus Carlsen in het MEC te mogen ontvangen.

Het resultaat is te danken aan meevallende baten en enkele kostenbesparende maatregelen. De inkomsten via sponsoring zijn duidelijk gestegen in vergelijking met de afgelopen jaren. De actie Vrienden van Euwe heeft maar liefst € 11.200 opgeleverd. Langzamerhand lopen enkele vijfjarige overeenkomsten met Vrienden van Euwe ten einde. Het MEC streeft er naar om de verbinding met deze Vrienden te verlengen en zeker ook nieuwe Vrienden aan zich te binden, U kan al vanaf €100 per jaar Vriend van Euwe worden. Als Vriend kunt u uw bijdrage op slimme wijze voor de belasting opvoeren, 125% van uw bijdrage is dan aftrekbaar. House Check is subsponsor voor een bedrag van €6.600 in 2014 en €7.200 in 2015. Daarnaast hebben in 2014 twee bedrijven voor een bedrag van elk €2.500 het MEC gesponsord om activiteiten mogelijk te maken. Dit zijn Klos Morel Vos en Schaap en Kampert en Helm Beheer BV. Wij danken deze bedrijven van harte voor hun bijdrage!
 
In 2014 heeft het MEC weer veel boekenschenkingen mogen ontvangen. We zijn dankbaar voor de mooie opbrengst die dit op de boekenmarkt heeft gebracht. Indien u boeken over heeft die u wilt schenken aan het MEC neem dan gerust contact op. De subsidiebaten vallen iets lager uit. In het verleden vergoedde de gemeente de kosten van een accountantsverklaring. Omdat er geen accountantsverklaring meer nodig is worden deze kosten niet meer gesubsidieerd. Het financieel verslag van het MEC wordt geverifieerd door een kascontrolecommissie. Die bestond dit jaar uit Michiel Bosman, penningmeester van de KNSB, en Martin Steunebrink, voormalig accountant.

Naar lasten is zeer kritisch gekeken, mede om het MEC financieel toekomstbestendig te maken. De vrijwilligersvergoedingen zijn beëindigd en er worden per jaar twee in plaats van drie nieuwsbrieven uitgebracht. De vrijwilligers hebben het vervallen van de vergoeding goed opgepakt en vormen een gemotiveerd team. De financiering van het MEC is voor 2015 in orde. Structurele hoofdsponsoring binnenhalen blijft een grote uitdaging. Het bestuur zal blijven zoeken naar nieuwe sponsoring.

Tot slot wil ik u, de donateurs, bedanken voor uw gulle bijdrage! Wederom hebben we meer dan € 21.000 aan donaties mogen ontvangen. Uw bijdrage is van groot belang om de activiteiten van het MEC voort te zetten in de toekomst.

Albert Riemens, penningmeester Max Euwe Centrum

 

Staat van baten en lasten over 2014

 

Begroting 2014

Exploitatie 2014

Exploitatie 2013

Baten

EUR

EUR

EUR

Donateursbijdragen en giften

18.000

21.471

21.394

Vrienden van Euwe

10.000

11.200

11.450

KNSB (Euwe-heffing)

9.821

10.587

10.503

Subsidiebaten

31.365

29.250

30.750

Sponsorbijdragen

20.000

11.600

7.302

Financiële baten

0

250

193

Legaten en schenkingen

0

0

0

Overige baten

1.000

9.146

7.944

Som der baten

90.686

93.504

89.536

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

22.000

24.935

21.288

Afschrijvingen

500

0

86

Huisvestingskosten

44.000

43.480

43.945

Overige lasten

24.186

14.593

20.898

Som der lasten

90.686

83.008

86.217

Saldo

0

10.496

3.319

 

 

 

 

Verwerking saldo

 

 

 

– mutatie bestemmingsreserve jubileum WK Euwe

0

5.000

0

– resteert: mutatie algemene reserve

0

5.496

3.319

Saldo

0

10.496

3.319