Gepubliceerd op 20 januari 2014

Financieel overzicht Max Euwe Centrum 2013

Het Max Euwe-Centrum (MEC) heeft een positief resultaat van € 3.319 in 2013. Het resultaat is te danken aan meevallende baten en lager dan verwachte overige lasten. De inkomsten via sponsoring blijven op een bescheiden niveau in vergelijking met het verleden.

De actie Vrienden van Euwe heeft € 11.450 opgeleverd en blijft een substantiële inkomst over meerdere jaren. Het MEC heeft enkele onverwachte giften ontvangen waaronder € 2.500 van de schaakclub ODI van oud-vrijwilliger wijlen Fred Verbeek. Deze club is opgeheven en heeft het batig saldo gedoneeerd aan het MEC. Het is ook goed om te zien dat de donateurs gul blijven geven. Sequoia stopt als sponsor. House Check is aangetrokken als subsponsor voor een bedrag van € 6.600 in 2014.

Naar lasten is zeer kritisch gekeken.Dit heeft met name op de algemene kosten (verzekeringen, kantoormiddelen, kosten van tentoonstellingen etc.) geleid tot een besparing van meer dan € 4.000 in vergelijking met de begroting.

Het MEC is voor 2014 financieel solide, echter de lange termijn financiering is nog steeds fragiel, met name omdat structurele hoofdsponsoring ontbreekt. Aanvullende maatregelen zijn nodig om het financiële perspectief te verbeteren. Het MEC heeft besloten om in 2014 de vrijwilligersvergoedingen stop te zetten. Daarnaast zal de manager bepaalde taken overdragen aan vrijwilligers. Deze en diverse maatregelen zullen tot een lager uitgavenpatroon leiden waardoor het MEC in de komende jaren financieel een gezonde periode tegemoet kan gaan.

Staat van baten en lasten over 2013

 Baten

Begroting 2013

Exploitatie 2013

Exploitatie 2012

Donateursbijdragen en giften

18.000

21.394

18.284

Vrienden van Euwe

10.000

11.450

10.450

Koninklijke Nederlandse Schaakbond (Euwe-heffing)

10.000

10.503

10.226

Subsidiebaten

32.000

30.750

30.658

Sponsorbijdragen

20.000

7.302

9.035

Financiële baten

0

193

445

Legaten en schenkingen

0

0

10.556

Overige baten

1.000

7.944

2.290

Som der baten

91.000

89.536

91.954

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

21.000

21.288

24.214

Afschrijvingen

1.000

86

517

Huisvestingskosten

44.000

43.945

43.024

Overige lasten

25.000

20.898

24.527

Som der lasten

91.000

86.217

92.282

Saldo

0

3.319

(328)

 

Albert Riemens, penningmeester, mei 2014