Tilburg 1977

123456789101112

1 Karpov,Anatoly 2690 1½½½1½11½½18
2 Miles,Anthony 2555 0½½½½1011117
3 Hort,Vlastimil 2620 ½½½½½½½½½1½6
4 Timman,Jan 2590 ½½½½1½½0½½16
5 Kavalek,Lubomir 2545 ½½½½½½½½½½16
6 Huebner,Robert 2600 0½½0½11½½½16
7 Gligoric,Svetozar  2565 ½0½½½0½1½1½
8 Andersson,Ulf 2565 01½½½0½½½½½5
9 Balashov,Yuri 2565 00½1½½0½1½½5
10 Smyslov,Vassily 2595 ½0½½½½½½0½½
11 Sosonko,Gennadi 2530 ½00½½½0½½½½4
12 Olafsson,Fridrik 2560 00½000½½½½½3

Average Elo: 2581 <=> Cat: 14 gm = 6 m = 4